AZM/03A/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II

Część I

 „Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów
i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonywanie doraźnych opinii kominiarskich (max 80)  w nieruchomościach stanowiących 100% własności  SRK S.A. położonych na terenie miasta Sosnowiec (Zasoby byłej KWK Kazimierz Juliusz)
dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.

Część II

„Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonywanie doraźnych opinii kominiarskich (max 200) w nieruchomościach stanowiących 100% własności  SRK S.A. położonych na terenie miast Bytomia, Rudy Śląskiej, Zabrza, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Katowic, Gliwic, Lędzin, Radlina, Tenczynka, Trzebini, Czechowic Dziedzic (Zasoby byłej KW) dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

Część II: 4 900,00 zł ( słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 25.04.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian