AZM/06/17/18 – Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 2, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych

Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien
i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”
Część II: „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 2, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń”
dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 27.12.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
   Część II: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

   2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   3. Nr ogłoszenia: 632179-N-2017

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian