BZ/03A/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie”

„Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 07.08.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
   2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
   3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian