CZOK/16A/18/19 Wykonanie przekopu wodnego …….

„Wykonanie przekopu wodnego CZOK 760 – Bobrek 840” w Pompowni       Stacjonarnej „Powstańców Śląskich – Bytom I” dla SRK S.A. w Bytomiu”.

Ogłoszenie UZP: 595348-N-2018 z dnia 26.07.2018r.

Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 387 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.08.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian