CZOK/22/18 Część V Dostawa armatury

  Część V:  Dostawa armatury do utrzymania pompowni CZOK dla SRK S.A.
w Bytomiu.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości  – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Nr ogłoszenia UZP – 568822-N-2018 z dnia 06.06.2018r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 15.06.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian