CZOK/38/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektrotechnicznych…

„Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, badanie oleju transformatorowego oraz

zabezpieczenie pogotowia kablowego:

Część I:      Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli

Część II:   Badanie sprzętu dielektrycznego

Część III:   Badanie oleju elektroizolacyjnego

Część IV: Przyrządy pomiarowe – kontrola, sprawdzenie i badanie

Część V:   Badanie urządzeń elektroenergetycznych.

dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.  

Ogłoszenie UZP nr 623138-N-2018 z dnia 2018-09-28 r

WADIUM:  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości w zakresie:

Części I    –  2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100),

Części II   –    400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/000),

Części III  –    250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),

Części IV  –   230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100),

Części V   –    230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100),

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.10.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian