CZOK/01/17 – Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa …

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 12.04.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni

   Link do serwisu umożliwiającego wypełnienie JEDZ: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian