CZOK/05/18 Roboty budowlane…

„Roboty budowlane w Oddziale CZOK dla SRK S.A.”   

Część I – Roboty budowlane na obiektach budowlanych Pompowni „Saturn”.

Część II – Remont budynku nadszybia szybu Siemianowice III – etap II
Część III – Remont dachu budynku maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I”

Część IV – Remont dachu budynku maszyny wyciągowej szybu Ewa.

Część V – Roboty budowlane na obiektach budowlanych przy szybie V Zachodnim,

Część VI – Rozbiórka budynku maszyny wyciągowej szybu Zygmunt August II,      

ogłoszenie UZP – 537605-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.

Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości dla:

Części I:     1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

Części II: 13 100,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych 00/100)

Części III: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Części IV: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)

Części V:  2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

Części VI: 6 100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.04.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian