CZOK/14A/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów””

„Roboty budowlane w Oddziale CZOK:
Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów””

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 05.09.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).
   2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian