CZOK/15/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II dla SRK S.A.

„Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II dla SRK S.A. Oddział CZOK
w Czeladzi
w ramach zadaniaDostawa zestawów pompowych wraz z armaturą i wyposażeniem elektrycznym do pompowni pp10bis”

Ogłoszenie UZP nr 554717-N-2018 z dnia 08.05.2018r.

Wadium:    Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 9 900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.05.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian