CZOK/18/17 – Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice” Część II: Wymiana rurociągu p.poż. DN150 od szybu Gigant do zbiornika powierzchniowego p.poż., remont stacji redukcyjnej na poz. 575m i poz. 825m, Część III: Remont ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz konstrukcji dachu budynku hali sprężarek, rozdzielni wraz z kanałami kablowymi – etap II – Pompownia „Pstrowski” Część IV: Wykonanie remontu schodów wejściowych do rozdzielni 6kV R-S – Pompownia „Szombierki” Część V: Naprawa kabla 6kV relacji rozdzielnia 6kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6kV R-02 pole nr 3 – Pompownia „Powstańców Śląskich”.

Roboty budowlane w Oddziale CZOK
Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice”
Część II: Wymiana rurociągu p.poż. DN150 od szybu Gigant do zbiornika powierzchniowego p.poż., remont stacji redukcyjnej na poz. 575m i poz. 825m,
Część III: Wykreślona w całości  – modyfikacja treści SIWZ  pismo z dnia 05.06.2017r.
Część IV: Wykonanie remontu schodów wejściowych do rozdzielni 6kV R-S – Pompownia „Szombierki”
Część V: Naprawa kabla 6kV relacji rozdzielnia 6kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6kV R-02 pole nr 3 – Pompownia „Powstańców Śląskich”.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 14.06.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
   Część II: 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)
   Część III: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
   Część IV: 400,00zł (słownie: czterysta złotych 00/100)
   Część V: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

   2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian