CZOK/20A/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 30.05.2017
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian