CZOK/25A/17 Roboty szybowe….

. „Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Wymiana liny nośnej górniczego wyciągu szybowego szyb „Bańgów” – Pompownia Siemianowice”

wadium: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100)

ogłoszenie UZP: 597293-N-2017 z dnia 2017-10-04

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.10.2017
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian