CZOK/50/17 Likwidacja budynku rozdzielni głównej…

Likwidacja budynku rozdzielni głównej – 6 kV „Niwka – Modrzejów” wraz
z budynkiem przyległym dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

Ogłoszenie UZP nr 607372-N-2017 z dnia 26.10.2017r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.11.2017
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian