CZOK/WR/02/17/18″Utylizacja wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

Wody kopalniane dopływające do wyrobisk zlikwidowanej kopalni „Dębieńsko” należą do miernie i silnie zasolonych. Zbiorcze wody dopływające do poziomów 310 m, 410 m i 600 m posiadają zawartość chlorków i siarczanów około 9,5 g/l, natomiast do poziomów 690 m  i 781 m około 60 g/l.

Wody silnie zasolone przekazywane są do Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Zakładu Odsalania Dębieńsko w Czerwionce Leszczyny. Była Gliwicka Spółka Węglowa S.A., w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni „Dębieńsko” wybudowała w latach 70-tych ubiegłego wieku Zakład Odsalania „Dębieńsko” (ZOD). Od powstania ZOD do 2001 roku, kopalnia „Dębieńsko” przekazywała do niego zasolone wody. Z chwilą włączenia kopalni „Dębieńsko” w struktury Oddziału CZOK tj. z dniem 1 stycznia 2002 r., z uwagi na ograniczone środki finansowe, zaprzestano utylizacji wód. Miało to swoje konsekwencje w postaci odmowy otrzymania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut słonych wód do środowiska. Od 2002 roku do 2010 r. SRK S.A. Oddział CZOK wielokrotnie próbował uzyskać pozwolenie wodnoprawne sankcjonujące zrzut wód zasolonych do rzeki Bierawki. Starania te nie przyniosły rezultatu, pomimo składanych odwołań do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego włącznie.

Brak pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód miernie zasolonych do rzeki Bierawki skutkował, zgodnie z ustawą Prawo wodne, koniecznością ponoszenia podwyższonej o 500 % stawki podstawowej opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

W celu ograniczenia opłat eksploatacyjnych i negatywnego oddziaływania wód zrzutowych na środowisko, CZOK rozważał zastosowanie jednego z nw. wariantów:

  1. Budowę zbiorników retencyjno-mieszających w wyrobiskach górniczych. Rozwiązanie to pozwalałoby na równomierny zrzut wód o jednakowym ładunku.
  2. Budowę zbiorników retencyjno-dozujących na powierzchni. Rozwiązanie to również pozwalałoby na równomierny zrzut wód o jednakowym ładunku.
  3. Budowie własnej instalacji odsalającej.
  4. Przesyłaniu wód miernie i silnie zasolonych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zakładu Odsalania „Dębieńsko”.
  5. Włączeniu wód z Pompowni Stacjonarnej „Dębieńsko” do systemu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. tzw. „Kolektor Olza”, administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu.

 

Wszystkie rozwiązania są bardzo kosztowne. Warianty 1 i 2 , oprócz konieczności wykonania chodników wodnych na dole lub osadników na powierzchni, wymagałyby ciągłego pompowania. Przy realizacji wariantu 3, poza kosztem inwestycji wynoszącym szacunkowo około 160,0 mln PLN, należałoby uwzględnić koszty eksploatacyjne oraz zagospodarowania odpadów. Propozycja 5 wiązałaby się z poniesieniem kosztów na wykonanie kilkudziesięciokilometrowego odcinka rurociągu lub kosztów przewozu cysternami samochodowymi oraz ponoszeniem opłat na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu – administratora „Kolektora Olza”.

Za najbardziej ekonomiczne uznano rozwiązanie polegające na utylizacji najbardziej zmineralizowanych solanek z poz. 690 m i 781 m, w Zakładzie Odsalania „Dębieńsko” w Czerwionce Leszczynach. Za jego przyjęciem do realizacji przemawiało bliskie sąsiedztwo PS „Dębieńsko” oraz możliwość wykorzystania istniejących rurociągów i instalacji ZOD do przesyłu solanek. Wdrożenie  tej opcji przyczyniło się do otrzymania w listopadzie 2010 roku przez SRK S.A. Oddział CZOK pozwolenia wodnoprawnego na zrzut pozostałych wód miernie zasolonych do rzeki Bierawki. Otrzymanie pozwolenia zdjęło obowiązek ponoszenia podwyższonych opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zgodnie z zapisami art. 67 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utylizację wód kopalnianych, silnie zasolonych, pochodzących z odwadniania Pompowni „Dębieńsko”” w trybie zamówienia z wolnej ręki, stosownie do zapisu art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

    • Typ postępowaniaInny

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian