Informacje

Podstawowe informacje o Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Status prawny: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna.

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (symbol PKD 09.90.Z),
 2. wydobywanie węgla kamiennego (symbol PKD 05.10.Z),
 3. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (symbol PKD 46.71.Z),
 4. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami (symbol PKD 47.99.Z),
 5. przesyłanie energii elektrycznej (symbol PKD 35.12.Z),
 6. odzysk surowców z materiałów segregowanych (symbol PKD 38.32.Z),
 7. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
  z gospodarką odpadami (symbol PKD 39.00.Z),
 8. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (symbol PKD 38.21.Z),
 9. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (symbol PKD 43.11.Z),
 10. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (symbol PKD 43.39.Z),
 11. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (symbol PKD 68.32.Z),
 12. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (symbol PKD 81.10.Z),
 13. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (symbol PKD 68.10.Z),
 14. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 15. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (symbol PKD 68.31.Z),
 16. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (symbol PKD 37.00.Z),
 17. roboty związane z budową dróg i autostrad (symbol PKD 42.11.Z),
 18. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (symbol PKD 42.21.Z),
 19. wykonywanie instalacji elektrycznych (symbol PKD 43.21.Z),
 20. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (symbol PKD 43.29.Z),
 21. tynkowanie (symbol PKD 43.31.Z),
 22. zakładanie stolarki budowlanej (symbol PKD 43.32.Z),
 23. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (symbol PKD 43.33.Z),
 24. malowanie i szklenie (symbol PKD 43.34.Z),
 25. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (symbol PKD 43.91.Z),
 26. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (symbol PKD 43.99.Z),
 27. działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (symbol PKD 69.20.Z),
 28. dystrybucja energii elektrycznej (symbol PKD 35.13.Z),
 29. handel energią elektryczną (symbol PKD 35.14.Z),
 30. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (symbol PKD 36.00.Z).
 31. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).Struktura własnościowa
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 143 837 000 (słownie złotych: sto czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 1 438 370 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) każda, w tym 438 367 (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych pierwszej emisji serii A, oznaczonych numerami od 000 001 do 438 367, 1 (słownie: jedną) akcję imienną serii B, oznaczoną numerem 1, 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000 000 001 do 1 000 000, 1 (słownie: jedną) akcję imienną serii D, oznaczoną numerem 1, oraz 1 (słownie: jedną) akcję imienną serii E, oznaczoną numerem 1.

– podmiot udostępniający informację:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  – Biuro ds. Kadr i Organizacji,
– osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Szczepan,
– osoba, która odpowiada za treść informacji: Agnieszka Szczepan,
– osoba, która wprowadziła informację: Grzegorz Makówka,
– czas wytworzenia informacji: 03.01.2019r,
– czas udostępnienia informacji w zakresie podstrony BIP: 04.01.2019r.