KWK/10A/18/19 Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”.

Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77”.

Ogłoszenie UZP – 661828-N-2018 z dnia 14.12.2018r.

Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100)

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.01.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian