KWK/12/18/19- „Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”.

„Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ- 30 DNI

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

https://efo.coig.biz/inquiries/show/c6c1b728-2da0-4ae5-9fa0-cec67ab9fdd1

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 28.12.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian