KWK A/02/17- „Wykonanie dwóch korków przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”

„Wykonanie dwóch korków przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Termin związania ofertą: 30 dni.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 17.02.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian