KWK A/02/18- „Likwidacja szybu „Chrobry I””

„Likwidacja szybu „Chrobry I””

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 DNI
 2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:182 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysięcy złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 30.04.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian