KWK B/05/18 Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów ..

górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze, obejmująca:

Zadanie 1 – Konserwacja rowu melioracyjnego A2/7,

Zadanie 2 – Konserwacja rowu przy ul. Partyzantów,

Zadanie 3 – Konserwacja rowu melioracyjnego F-5,

Zadanie 4 – Konserwacja rowu melioracyjnego F-5/4,

Zadanie 5 – Konserwacja rowu melioracyjnego F-10,

Zadanie 6 – Konserwacja rowu melioracyjnego F-19,

Zadanie 7 – Konserwacja rowu melioracyjnego F-17,

dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze – Wschód”

wadium:    Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Nr ogłoszenia UZP: 567647-N-2018 z dnia 05.06.2018r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.06.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian