KWK B/11/18 Likwidacja elementów urządzenia wyciągowego …..

„Likwidacja elementów urządzenia wyciągowego szybu Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”.          

Ogłoszenie UZP: nr 593680-N-2018 z dnia 2018.07.24

Wadium:  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

                    

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.08.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian