KWK B/01/18 Roboty konserwacyjne pompowni

„Roboty konserwacyjne pompowni: P2, P3, P4, P5 wód opadowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze w ramach realizacji zadania pn.: Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom stosunków wodnych i zabezpieczenia nieruchomości przed zalewaniem wodami opadowymi” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”.

numer ogłoszenia 537569-N-2018 z dnia 28.03.2018r.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.04.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian