KWK B/01A/17 Wymiana liny nośnej Ø 48 mm

„Wymiana liny nośnej Ø 48 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 24.03.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian