KWK BD/14/18 – „Likwidacja obiektów budowlanych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

„Likwidacja obiektów budowlanych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

Część I: Likwidacja zadaszenia ochronnego – magazyn konstrukcji stalowej.

Część II: Likwidacja schronu przy bramie zachodniej.

Część III: Likwidacja pompowni wody przemysłowej.

Część IV: Likwidacja placu manewrowego, stanowiska tankowania, stacji paliw, zadaszenia.

Część V: Likwidacja rurociągu tłocznego wody przemysłowej.”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cześć I: 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące  złotych 00/100)

Cześć II: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Cześć III: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)

Cześć IV: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

Cześć V: 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)

PROJEKTY I PRZEDMIARY:
http://bip.srk.com.pl/wp-content/uploads/2018/06/Przedmiary-i-Projekty-KWK-BD-14-18.zip

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.07.2018
    • Godzina składania ofert 9:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian