KWK BD/01/18 „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”.

Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 05.04.2018
  • Godzina składania ofert 9:00
  • Uwagi "przetarg nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej"
   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.300,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian