KWK BD/07/17/18 „Zabudowa kolektorów w pompowni głównego odwadniania i rurociągów głównego odwadniania na poz. 416m, w szybie „II” i na powierzchni w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach:

Zabudowa kolektorów w pompowni głównego odwadniania i rurociągów głównego odwadniania  na poz. 416m, w szybie „II” i na powierzchni w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział  KWK „Boże Dary” w Katowicach:

Część I – Zabudowa dwóch sztuk kolektorów DN500 w pompowni głównego odwadniania i  dwóch sztuk rurociągów DN500 na poz. 416m na odcinku od pompowni głównego odwadniana do szybu II”.

Etap I – Zabudowa jednego kolektora DN500 w pompowni głównego odwadniania
i jednego       rurociągu DN500 na poz. 416 m na odcinku od pompowni   głównego odwadniania do szybu „II”.

Etap II – Zabudowa jednego kolektora DN500 w pompowni głównego odwadniania
i drugiego rurociągu DN500 na poz. 416 m na odcinku od pompowni głównego odwadniania do szybu „II”.

Część II – Zabudowa dwóch sztuk rurociągów głównego odwadniania DN500
w szybie „II”.

Etap I – Zabudowa jednego rurociągu głównego odwadniana DN500 w szybie „II”.

Etap II – Zabudowa jednego rurociągu głównego odwadniania DN 500 w szybie „II”.

Część III – Zabudowa dwóch sztuk rurociągów głównego odwadniania DN500 na powierzchni.

Etap I –    Zabudowa jednego rurociągu głównego odwadniania DN500 na powierzchni.

Etap II – Zabudowa jednego rurociągu głównego odwadniania DN500 na powierzchni.

 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości w zakresie:

Części I180 300,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100),

Części II – 93 800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100),

Części III – 35 100,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych 00/100).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 30.03.2017
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian