KWK C /02/17 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań … Część I – XI

Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w KWK „Centrum” w Bytomiu.
Część I Badanie lin wyciągowych.
Część II Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych.
Część III Badanie naczyń wyciągowych.
Część IV Badanie wież szybowych, kół linowych.
Część V Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej i wentylatorów.
Część VI Badanie roczne i trzyletnie maszyn wyciągowych oraz AKP wentylatorów .
Część VII Badanie wciągników, wciągarek, suwnic, podnośników, zbiorników ciśnieniowych urządzeń transportu specjalnego.
Część VIII Badanie magnetyczne, wyważanie urządzeń, pomiar grubości.
Część IX Badanie obudowy szybowej.
Część X    Badanie geometrii obudowy szybu.
Część XI Pomiary rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 30.01.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I : 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)
   Część II : 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100)
   Część III : 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100)
   Część IV : 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100)
   Część V : 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100)
   Część VI : 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)
   Część VII : 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)
   Część VIII : 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100
   Część IX : 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
   Część X : 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)
   Część XI : 1 100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian