KWK C /06/17 – „Roboty szybowe w KWK „Centrum”

„Roboty szybowe w KWK „Centrum”

Część I Kompleksowa wymiana 1 kompletu czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” – przedział wschodni.
Część II Kompleksowa wymiana 2 kompletów zawieszeń naczyń wyciągowych wlk. w górniczym wyciągu szybowym szybu „Witczak”.
Część III Kompleksowa wymiana lin nośnych 4 x Ø36 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” – przedział wschodni.
Część IV Wykonanie prac związanych ze skracaniem czterech lin nośnych  w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” – przedział wschodni.
Część V Kompleksowa wymiana lin nośnych 4 x Ø20 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Staszic” – przedział drzewny.
Część VI Wykonanie prac związanych ze skracaniem czterech lin nośnych  w górniczym wyciągu szybowym szybu „Staszic” – przedział drzewny.
Część VII Kompleksowa wymiana liny nośnej Ø56 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Rejtan”.
Część VIII Wykonanie prac  związanych ze skracaniem liny nośnej w górniczym wyciągu  szybowym szybu „Rejtan”.

 

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 24.03.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)
   Część II 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)
   Część III 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100)
   Część IV 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)
   Część V 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100)
   Część VI 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)
   Część VII 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)
   Część VIII 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian