KWK C/12A/18 „Wielobranżowa dokumentacja techniczna stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum””.

KWK C/12A/18 „Wielobranżowa dokumentacja techniczna stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum””.

link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 617325-N-2018 Z DNIA 14.09.2018R.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.10.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian