KWK C/15/18/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału KWK „Centrum” na 2019r. Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej Część II Dostawa odzieży i obuwia roboczego

KWK C/15/18/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału KWK „Centrum” na 2019r. Część I: Dostawa środków ochrony indywidualnej Część II Dostawa odzieży i obuwia roboczego

link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Ogłoszenie nr 603866-N-2018 z dnia 13.08.2018r.

 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Część II: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 21.08.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian