KWK C/16/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn; Zadanie 2 – Przebudowa chodnika wodnego S, przebudowa odcinka łączącego chodnik wodny S z chodnikiem podosadnikowym; Zadanie 3 – Przebudowa Przekopu wodnego”

Znak sprawy: KWK C/16/18/19

„Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym:

Zadanie 1 – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn;

Zadanie 2 – Przebudowa chodnika wodnego S, przebudowa odcinka łączącego chodnik wodny S z chodnikiem podosadnikowym

Zadanie 3 – Przebudowa Przekopu wodnego;

 

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 320 000,00zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2018r. o godz.  09:00

Zamawiający otworzy oferty w dniu 17.12.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.12.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian