KWK C/16C/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn”

Znak sprawy: KWK C/16C/18/19

„Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 55 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2019r. o godz. 09:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 04.06.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian