KWK C/17/18/19 pt. „Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum”

„Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum”

ogłoszenie UZP – 604149-N-2018 z dnia 14.08.2018r.

wadium:  Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.09.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian