KWK C/17A/18/19 „Budowa rurociągu głównego odwadniania …….

„Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum”

Ogłoszenie UZP nr 622775-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Wadium:        Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 145 000,00 zł   (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.10.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian