KWK C/29/18/19 Likwidacja 4 obiektów …

Likwidacja 4 obiektów: 1) Budynek „drobnej sprzedaży”, 2) Pomost stalowy od drobnej sprzedaży do przeróbki 3) Pomost za szybem „Staszic”, 4) Estakada stalowa (45%) dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK Centrum.

Ogłoszenie UZP – 500418-N-2019 z dnia 2019-01-03 r

wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 18.01.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian