KWK C/02/18 Remont dachu…

 1. Remont dachu budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.
 2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100),
 3. Ogłoszenie nr 551673-N-2018 z dnia 27.04.2018r.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 14.05.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian