KWK C/03/18 Roboty górnicze ….

Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2018r. w tym:Zadanie 1 –        Przebudowa chodnika spływowego południowego, oraz wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego południowego, przebudowa kanałów K3płd, K4płd wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płd, K2płd, K5płdZadanie 2 –        Wykonanie (drążenie) przekopu rurowego na poz. 774m, przebudowa chodnika dojazdowego do rozdzielniZadanie 3 –        Przebudowa Upadowej do szybu Budryk na poz. 774m, Przebudowa przekopu odstawczego na poz. 774mZadanie 4 –        Przebudowa odcinka chodnika wodnego na poz. 774m, Przebudowa chodnika podosadnikowego poz. 774m, przebudowa skrzyżowańz osadnikiem 1, osadnikiem 2 i osadnikiem 5.Ogłoszenie o zamówieniu UZP – 518272-N-2018Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 01.03.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian