KWK C/05/18 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” CZĘŚĆ I – XI

Wykonaniu pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych  oraz urządzeń transportu specjalnego
w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”.

Część I :       Badanie lin wyciągowych

Część II :      Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych.

Część III :     Badanie naczyń wyciągowych.

Część IV :    Badanie wież szybowych, kół linowych.

Część V :      Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej i wentylatorów.

Część VI :    Badanie roczne i trzyletnie maszyn wyciągowych oraz AKP wentylatorów .

Część VII:    Badanie wciągników, wciągarek, suwnic, podnośników, zbiorników ciśnieniowych urządzeń transportu specjalnego.

Część VIII : Badanie magnetyczne, wyważanie urządzeń, pomiar grubości. Pomiar drgań.

Część IX :    Ocena  stanu technicznego obudowy metodą niezniszczalną  wraz z analizą warunków geologicznych w aspekcie utrzymania jego stateczności
i bezpieczeństwa

Część X :      Badanie geometrii obudowy szybu (badanie obudowy szybowej).

Część XI:     Pomiary rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 11.04.2018
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej .
   2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
   Część II 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
   Część III 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)
   Część IV 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)
   Część V 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)
   Część VI 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
   Część VII 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)
   Część VIII 900, 00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)
   Część IX 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)
   Część X 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)
   Część XI 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian