KWK C/06/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

„Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: Część I : Remont pomp typu P,  Część II:  Remont pomp typu PSZ, Część III : Remont pomp typu OS, Część IV : Remont pompy typu OW

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 23.04.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Uwagi przetarg nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100)
   Część II 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100)
   Część III 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)
   Część IV 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian