KWK C/10/18 – Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”… Części I – V

Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”:
Część I: Dostawa rur DN 350
Część II: Dostawa rur DN 500
Część III: Dostawa rur DN 630 z tworzywa sztucznego w ramach zadania: Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego.
Część IV: Dostawa rur DN 150 stalowych w ramach zadania: Utrzymanie i zabezpieczenie wyrobisk – profilaktyka .
Część V: Dostawa rur DN 185 stalowych w ramach zadania: Utrzymanie i zabezpieczenie wyrobisk – profilaktyka.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 10.05.2018
  • Godzina składania ofert 08:00
  • Uwagi 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
   2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
   Część II – 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
   Część III – 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
   Część IV – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
   Część V – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian