KWK C/14/16 Dostawa azotu jako gazu inertnego

           Dostawa azotu jako gazu inertnego wraz z dzierżawą i obsługą urządzeń dla SRK S.A. w Bytomiu  KWK Centrum” w 2016 roku:
Część I: Dostawa azotu ciekłego oraz montaż, demontaż i dzierżawa urządzenia do magazynowania  i zgazowania ciekłego azotu.
Część II: Dzierżawa urządzenia do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 10.08.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian