KWK J-M/08A/18/19 – „Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem wyników, obejmujące: Część I – Oznaczenie części niepalnych w pyle kopalnianym, oznaczenie intensywności osiadania pyłu, oznaczenie wskaźnika W (wilgotności), Część II – Badania wód dołowych,

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cześć I: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Cześć II: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.07.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian