KWK J-M/01/18 – „Dostawa i rozładunek Siarczanu Sodu Bezwodnego Gat. I dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”.

„Dostawa i rozładunek Siarczanu Sodu Bezwodnego Gat. I dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 28.02.2018
  • Godzina składania ofert 08:00
  • Uwagi 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian