KWK J-M/04/18 Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego

„Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego do wykonania korków przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100)

Ogłoszenie nr 509142-N-2018 z dnia 2018-01-24 r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 01.02.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian