KWK J-M/10/18 Dostawa i montaz oraz przełączenie rurociągu odmetanowiania …

„Dostawa i montaż oraz przełączenie rurociągu odmetanowiania w Podszybiu zachodnim na poz. 240 dla SRK S.A. Oddział KWK Jas-Mos”.     

wymagane wadium: 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100)

Ogłoszenie UZP:     549051-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 08.05.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian