KWK J-M/18A/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos”

 1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : Realizację izolacji wyrobisk SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas-Mos”, w postaci 8 zadań obejmujących w sumie wykonanie 13 tam izolacyjnych murowanych i 8 korków izolacyjnych przeciwwybuchowych. Ze względu na lokalizację tam i korków jednocześnie można wykonać zadanie 1, 2, 3, 4, 5 i 7. Zadanie 6 można zrealizować po zakończeniu Zadania 2 natomiast Zadanie 8 po realizacji Zadania 4 i Zadania 5.

Przedmiot zamówienia zawiera:

 • opracowanie, dla wykonania każdej tamy i korka, niezbędnych technologii i instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,
 • dostawę materiałów, narzędzi, sprzętu i urządzeń potrzebnych do realizacji poszczególnych zadań,
 • rozładunek na powierzchni, załadunek do wozów (drewniarek) oraz transport sprzętu
  i materiałów szybem i w wyrobiskach dołowych do miejsca budowy tam i korków,
 • odpowiednie przygotowanie miejsca budowy,
 • wykonanie dla każdej tamy i korka ze spoiw mineralnych wrębu na całym obwodzie wyrobiska (wraz ze spągiem) do głębokości wrębu zapewniającej uzyskanie szczelności tamy lub korka,
 • doprowadzenie na koszt Wykonawcy mediów na odcinku do ok. 100 m, od miejsca wykonywania zadania,
 • podłączenie urządzeń do mediów,
 • zabudowę tam izolacyjnych i wykonanie korków podsadzkowych, w ramach 9 zadań:
 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 19.01.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian