KWK K/14A/18/19 Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu informatycznego” w latach 2018-2019

Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu informatycznego” w latach 2018-2019

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)

Ogłoszenie nr 617246-N-2018 z dnia 14.09.2018r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.10.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian