KWK K/25/18/19 „Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”.

„Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.12.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian