KWK K/27/18/19 – „„Świadczenie usług w zakresie wykonania doraźnych prac z użyciem sprzętu ciężkiego dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK Krupiński w 2019r.”

Znak sprawy: KWK K/27/18/19

„Świadczenie usług w zakresie wykonania doraźnych prac z użyciem sprzętu ciężkiego dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK Krupiński w 2019r.”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2018r. o godz. 09:30

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 11.12.2018
    • Godzina składania ofert 09:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian